Kentalis College Zoetermeer

Kentalis College Zoetermeer

Onderdeel van: Koninklijke Kentalis - Zoetermeer
Voortgezet speciaal onderwijs

Omschrijving van Kentalis College Zoetermeer

Kentalis is een landelijke organisatie die al 225 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren. Onze medewerkers bieden klanten toegang tot alle actuele mogelijkheden van taal en communicatie. Door kennis en expertise te ontwikkelen, toe te passen en te delen willen wij de kwaliteit van onze dienstverlening duurzaam verbeteren. Met hart, oog en oor voor de ander. En vooral: in goede dialoog met klanten, medewerkers en partners.

Missie

Bij Kentalis hebben we hart, oog en oor voor de ander. We bieden onze leerlingen en cliënten mogelijkheden om zich te ontwikkelen in taal en communicatie. Zodat zij zo goed mogelijk kunnen meedoen aan de samenleving.  Dat doen we door:?

  • kennis te ontwikkelen, toe te passen en te delen,
  • continu de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren,
  • in goede dialoog met klanten, medewerkers en partners. 

Visie

Waar wij voor staan
Succesvol, gelukkig en volwaardig meedoen in onze maatschappij. Dat is de drijfveer van Kentalis voor leerlingen die slechthorend, doof of doofblind zijn of die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een communicatief meervoudige beperking (CMB) hebben.
 
Hoe wij dat doen
Wij ondersteunen vanuit onze specialistische kennis de leerlingen in hun leerproces en bij het versterken van hun talenten en mogelijkheden. We richten ons op de doeldomeinenWe richten ons op de doeldomeinen van het onderwijs zoals Biesta (2015) deze beschrijft:
1. Kwalificatie
2. Socialisatie
3. Persoonsvorming
Alle drie de doeldomeinen vinden we binnen Kentalis even belangrijk. Dat geldt voor de leerlingen in de speciale scholen en voor de leerlingen in de ambulante begeleiding.
 
Het onderwijs en de begeleiding worden vormgegeven volgens drie programmalijnen. Per doelgroep (TOS, D/SH en CMB/DB) is er een programmalijn. Elke programmalijn kent een specifieke werkwijze en deskundigheid. We werken hiervoor nauw samen met de onderzoekers en opleiders van de Kentalis Academie.
De nadruk ligt op inclusief onderwijs: de beweging dat leerlingen samen naar school gaan en in het onderwijs evenveel kansen hebben om deel te nemen en te leren.
 
Wat zie je in ons onderwijs?
In de praktijk van onderwijs en van de begeleiding is terug te zien waar wij voor staan. We werken vanuit onze uitgangspunten focus, eenduidigheid en expertise. We zetten per doelgroep onze expertise in voor ons pedagogisch- en didactisch handelen. We doen dit waar mogelijk ook voor het realiseren van inclusief onderwijs. Taal en communicatie lopen als een rode draad door ons onderwijsprogramma: communiceren en je daarmee kunnen verbinden met de ander, ervaringen delen, je mening geven, emoties uiten, lezen en schrijven. Vaardigheden die van belang zijn om succesvol, gelukkig en volwaardig te kunnen meedoen in de maatschappij en die voor leerlingen in cluster 2 specifiek aandacht vragen.
 
Pedagogisch handelen
Een veilig klimaat is een belangrijke voorwaarde om te kunnen communiceren, om je te kunnen verbinden met de ander en om te kunnen leren. Er heerst in onze scholen en diensten een klimaat waarin communicatie begrepen en gestimuleerd wordt. Een klimaat waarin verscheidenheid en gelijkwaardigheid het uitgangspunt zijn. Een klimaat waarin we verschillen tussen leerlingen en medewerkers waarderen. Er is structureel aandacht voor de persoonsvorming, voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en voor het psychisch welbevinden. Een belangrijk doel is dat leerlingen zich zo veel mogelijk ontwikkelen tot autonome burgers. We werken daarom nadrukkelijk aan zelfstandigheid, communicatieve redzaamheid, eigenaarschap en zeggenschap. We gaan daarbij uit van een pedagogische relatie met hoge verwachtingen. De kwaliteitsindicatoren van Siméa, waarin specifieke expertise wordt beschreven voor onze doelgroepen, zijn leidend voor ons pedagogisch handelen.
 
Didactisch handelen
We bieden een uitdagend, haalbaar en gedegen programma met effectieve feedback (Marzano, 2007). De toegankelijkheid van communicatie en informatie staat centraal. We werken structureel en doelmatig aan taalvaardigheid en kennisuitbreiding. Onze leraren hebben uitgebreide kennis van evidence informed cluster 2-methodieken om het leren te bevorderen. De kwaliteitsindicatoren van Siméa zijn leidend voor ons didactisch handelen. De specifieke expertise voor onze doelgroepen staat in die kwaliteitsindicatoren beschreven.

Inclusief onderwijs
Inclusief onderwijs is onderwijs dat afgestemd is op de onderwijsbehoefte van leerlingen. Het is onderwijs waarin we denken in mogelijkheden en niet geleid worden door beperkingen. Iedereen hoort erbij. Onze leerlingen zijn de volwassenen van de toekomst. Zij bouwen hun leven op in de maatschappij. Zij maken er deel van uit en dragen er aan bij. We bereiden leerlingen daar goed op voor. Hiervoor werken onze scholen zo veel mogelijk samen met het regulier onderwijs en/of met maatschappelijke instanties. We leren samen, met en van elkaar. Zo krijgen de leerlingen de beste kansen en mogelijkheden om succesvol, gelukkig en volwaardig mee te doen in de maatschappij.
 
Lerende organisatie
Het lesgeven en begeleiden vraagt om deskundige en hooggespecialiseerde medewerkers. We investeren doorlopend in het opleiden van onze medewerkers. Ze bouwen kennis op over de specifieke doelgroep. Ze worden experts in de meest toegankelijke en afgestemde vorm van interactie, communicatie en instructie. Ze leren cluster 2 specifieke didactische- en pedagogische vaardigheden.
 
Ook onze scholen als geheel blijven leren en ontwikkelen. Dit doen we door de blik naar buiten te richten en steeds de vragen te stellen: Wat gebeurt er in de maatschappij en welke nieuwe inzichten komen voort uit wetenschappelijk onderzoek? Iedere school of dienst werkt samen met ouders/verzorgers, (maatschappelijke) partners en onderzoekers van de Kentalis Academie. Zij zijn ook betrokken bij het nemen en/of voorbereiden van belangrijke beleidsbeslissingen en/of bij de dagelijkse gang van zaken binnen de school.
 

Adresgegevens

Meerzichtlaan 330
2716 NR Zoetermeer
Zuid-Holland, Nederland
Bereken woon-werk afstand

Vacatures van Kentalis College Zoetermeer

{"total":1,"sectoren":{"5":1},"vakken":{"257":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":1,"2":0},"beschikbaarheid":{"2":0,"1":0,"-1":0},"dienstverband":{"-1":1},"zijInstroom":{"1":0,"2":0,"-1":1},"onderwijsTypen":{"5":1,"-1":0},"bevoegdHeden":{"-1":1},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":0,"7":0,"30":1},"functieSoorten":{"1":1},"provincies":{"7":1}}
1 onderwijsvacatures
12 dagen geleden
Voortgezet speciaal onderwijs VSO
In overleg
Parttime of fulltime